Raport bieżący nr 24/2018

Zarząd Vantage Development S.A. (dalej „Spółka”), informuje, że w dniu 27 marca 2018 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie z dnia 26 marca 2018 roku od Fedha Sp. z o. o. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku zbycia w dniu 26 marca 2018 roku akcji Vantage Development S.A. Spółce w celu ich umorzenia.

W zawiadomieniu wskazano:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 5, w związku z art. 82 oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą o ofercie”, niniejszym zawiadamiam o zmianie ogólnej liczby głosów w spółce publicznej VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”), w wyniku zbycia akcji Spółki Spółce w celu ich umorzenia w dniu 26 marca 2018 roku (dalej „Zbycie”).

Zgodnie z treścią porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 punkty 5 i 6 Ustawy o ofercie, zawartego 1 lutego 2017 r. przez następujące podmioty (dalej „Porozumienie”):

  1. Fedha Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marsa 56a, 04-242 Warszawa, kontrolowana przez Nutit A.S. (wskazaną w literze D poniżej), a za jej pośrednictwem przez Grzegorza Dzika;
  2. Grzegorzem Dzikiem zamieszkałym w Tyńcu Małym, adres służbowy: Ślężna 118, 53-111 Wrocław;
  3. Józefem Biegajem zamieszkałym we Wrocławiu, adres służbowy: Ślężna 118, 53-111 Wrocław;
  4. Nutit A.S. z siedzibą w Pradze, Manesova 881/27, Vinohrady 120 00 Praha 2, Republika Czeska, kontrolowana przez Grzegorza Dzika i jest jednocześnie podmiot dominujący wobec Fedha Sp. z o.o.;
  5. TradeBridge Czechy A.S. z siedzibą w Pradze, adres: Visnova 331/4, Krc, 140 00 Praga 4, Republika Czeska, kontrolowana przez Józefa Biegaja;

oraz w związku z art. 87 ust 3 Ustawy o ofercie, Fedha Sp.z o.o. została wskazana jako podmiot wykonujący obowiązki określone w Rozdziale 4 Ustawy o ofercie za wszystkich uczestników porozumienia.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

26 marca 2018 – zbycie przez Fedha Sp. z o.o. 2 266 027 akcji Spółce w celu ich umorzenia.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed Zbyciem, strony Porozumienia posiadały łącznie 54 576 733 akcji Spółki, stanowiących 90,59% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 90,59% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 90,59% ogólnej liczby głosów.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po Zbyciu, strony Porozumienia posiadają łącznie 52 310 706 akcji Spółki, stanowiących 86,83% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 86,83% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 86,83% ogólnej liczby głosów. Z uwzględnieniem akcji własnych Spółki, która jest podmiotem zależnym od Grzegorza Dzika, po Zbyciu strony Porozumienia posiadają łącznie 60 246 505 akcji Spółki, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 60 246 505 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki:

Nie dotyczy, Fedha Sp. z o.o. nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.

Relacje dominacji i zależności pomiędzy podmiotami, w imieniu których dokonywane jest zawiadomienie zostały opisane powyżej. Poza tymi podmiotami (stronami Porozumienia) oraz Spółką nie ma podmiotu zależnego od którejkolwiek strony Porozumienia, która posiada akcje Spółki.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie:

Nie dotyczy.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Nie dotyczy.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Nie dotyczy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed Zbyciem, strony Porozumienia posiadały łącznie 54 576 733 akcji Spółki, stanowiących 90,59% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 54 576 733 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 90,59% ogólnej liczby głosów. Wszystkie akcje posiadane przez strony Porozumienia są akcjami tego samego rodzaju.”

Strefa inwestora – najważniejsze informacje w jednym miejscu

Spółka Vantage Development to dobrze znany deweloper działający na terenie dwóch aglomeracji – wrocławskiej i warszawskiej. W obszarze naszych zainteresowań leży budownictwo mieszkaniowe i komercyjne. Jesteśmy przy tym jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm z branży deweloperskiej. Wyróżniają nas ponad 10 lat doświadczenia i doskonała znajomość potrzeb Klientów. Dzięki zaufaniu, jakim obdarzyły nas osoby poszukujące mieszkania lub powierzchni biurowej, możemy się nieustannie rozwijać. W 2012 roku spółka Vantage Development zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z tym faktem stworzyliśmy na firmowej stronie internetowej strefę inwestora – na bieżąco informujemy o wszystkich najważniejszych zmianach i danych finansowych. Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi notowaniami lub obligacjami, zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi powyżej informacjami.