Raport bieżący nr 24/2020

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Vantage Development S.A. i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Vantage Development za rok 2019.

Publikacja raportów nastąpi w dniu 30 kwietnia 2020 roku.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 21/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku Emitent planował przekazać wymienione wyżej raporty okresowe w dniu 6 marca 2020 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim