Raport bieżący nr 26/2018

Zarząd Vantage Development S.A. (dalej „Spółka”), informuje, że w dniu 28 marca 2018 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Spółki o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku nabycia w dniu 27 marca 2018 roku akcji własnych w celu ich umorzenia.

W zawiadomieniu wskazano:

„Działając w imieniu Vantage Development Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, 50-457 Wrocław, ulica Dąbrowskiego 44, posiadającej numer REGON: 930778024 oraz NIP: 8960000701, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000030117 („Spółka”), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 1639 – dalej: „Ustawa o ofercie”) niniejszym zawiadamiam o zmianie liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki skutkującej przekroczeniem progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;

W dniu 27 marca 2018 roku, w wykonaniu umowy nabycia akcji, na rachunku inwestycyjnym Spółki zostało zapisanych łącznie 2 266 027 zdematerializowanych akcji własnych o kodzie ISIN PLVTGDL00010. Akcje własne zostały nabyte na podstawie upoważnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 marca 2018 roku.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;

Przed zmianą udziału Vantage Development S.A. posiadała 5 669 772 akcji własnych, co stanowiło 9,41% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 5 669 772 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 9,41% ogólnej liczby głosów w Spółce przy czym zgodnie z przepisami prawa, prawa udziałowe z tych akcji nie były wykonywane. 

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;

Vantage Development S.A. aktualnie posiada 7 935 799 akcji własnych, co stanowi 13,17% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 7 935 799 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi  13,17% ogólnej liczby głosów w Spółce przy czym zgodnie z przepisami prawa, prawa udziałowe z tych akcji nie są wykonywane.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki.

Nie dotyczy.

5. Osoby, o których mowa a art. 87 ust. 1 pkt 3 lit.c) ustawy o ofercie.

Nie dotyczy.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji.

Nie dotyczy.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa a art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych.

Nie dotyczy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 powyżej i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

5 669 772 głosów, co stanowi 9,41% w ogólnej liczbie głosów.”

Strefa inwestora – najważniejsze informacje w jednym miejscu

Spółka Vantage Development to dobrze znany deweloper działający na terenie dwóch aglomeracji – wrocławskiej i warszawskiej. W obszarze naszych zainteresowań leży budownictwo mieszkaniowe i komercyjne. Jesteśmy przy tym jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm z branży deweloperskiej. Wyróżniają nas ponad 10 lat doświadczenia i doskonała znajomość potrzeb Klientów. Dzięki zaufaniu, jakim obdarzyły nas osoby poszukujące mieszkania lub powierzchni biurowej, możemy się nieustannie rozwijać. W 2012 roku spółka Vantage Development zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z tym faktem stworzyliśmy na firmowej stronie internetowej strefę inwestora – na bieżąco informujemy o wszystkich najważniejszych zmianach i danych finansowych. Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi notowaniami lub obligacjami, zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi powyżej informacjami.