Raport bieżący nr 26/2020

W nawiązaniu do zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 roku, Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”), zgodnie z obecnym stanem wiedzy oraz po przeprowadzeniu wstępnych analiz, informuje, iż rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19, a także związane z nimi ograniczenia wprowadzone przez władze mogą – w zależności od okresu ich trwania i intensywności – istotnie oraz negatywnie wpłynąć na działalność i wyniki finansowe Emitenta, w szczególności na:

a) poziom i dynamikę sprzedaży mieszkań, w szczególności w przypadku spadku popytu na mieszkania oraz potencjalnego zaostrzenia kryteriów przyznawania kredytów hipotecznych przez banki, opóźnień w rozpatrywaniu wniosków kredytowych przez banki lub innych zakłóceń na rynku mieszkaniowym lub bankowym;

b) terminowość realizacji projektów realizowanych przez spółki z Grupy Emitenta, m.in. w związku z możliwymi opóźnieniami w uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych (w tym pozwoleń budowę) oraz możliwe opóźnienia w realizacji robót budowlanych przez generalnych wykonawców, spowodowane przez braki w personelu i dostępność materiałów budowlanych;

c) dostępność i warunki nowego finansowania, jeżeli banki i inne instytucje finansowe zostaną istotnie dotknięte przedłużającym się spowolnieniem gospodarczym.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że działalność operacyjna prowadzona jest bez przeszkód. Zarząd podjął szereg działań, zapewniających bezpieczeństwo pracownikom, m.in. umożliwiając pracownikom tryb pracy zdalnej. Rozwój sytuacji jest na bieżąco monitorowany przez Zarząd Emitenta. W przypadku wystąpienia zdarzeń mających istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta oraz na wyniki finansowe, Emitent będzie niezwłocznie przekazywał takie informacje do publicznej wiadomości.