Raport bieżący nr 28/2020

Zarząd spółki Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), informuje, że w dniu 25 marca 2020 roku, Emitent działając na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. 2015, poz. 238) nabył w celu umorzenia łącznie 4.280 sztuk obligacji serii R o wartości nominalnej 1.000 zł każda, wyemitowanych przez Emitenta na podstawie uchwały Zarządu z dnia 20 listopada 2017 roku, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLVTGDL00150 („Obligacje”).

Łączna wartość nominalna nabycia Obligacji wyniosła 4.358.752,00 zł, zaś średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 1.018,40 zł (wraz z należnymi odsetkami).

Obligacje zostały nabyte w drodze zawarcia umowy poza obrotem zorganizowanym.