Raport bieżący nr 3/2018

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 10 stycznia 2018 roku w wykonaniu umowy nabycia akcji Spółki, zawartej przez Emitenta ze spółką Fedha sp. z o.o., na rachunku inwestycyjnym Emitenta zostało zapisanych 4 686 308 akcji Spółki.

Akcje własne zostały nabyte na podstawie upoważnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 grudnia 2017 roku, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 78/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku. Nabycie obejmowało 4 686 308 akcji o wartości nominalnej 0,62 zł każda po cenie 4,05 zł za jedną akcję, co daje łączną kwotę 18 979 547,40  zł. Nabyte akcje reprezentują 7,78% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz odpowiadają 4 686 308 głosom na walnym zgromadzeniu Emitenta co stanowi 7,78%  ogólnej liczbie głosów Emitenta. Zgodnie z prawem Spółka nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych. Emitent nie posiada na dzień dzisiejszy innych akcji własnych. 

Spółka nabyła akcje własne w celu ich umorzenia.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Strefa inwestora – najważniejsze informacje w jednym miejscu

Spółka Vantage Development to dobrze znany deweloper działający na terenie dwóch aglomeracji – wrocławskiej i warszawskiej. W obszarze naszych zainteresowań leży budownictwo mieszkaniowe i komercyjne. Jesteśmy przy tym jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm z branży deweloperskiej. Wyróżniają nas ponad 10 lat doświadczenia i doskonała znajomość potrzeb Klientów. Dzięki zaufaniu, jakim obdarzyły nas osoby poszukujące mieszkania lub powierzchni biurowej, możemy się nieustannie rozwijać. W 2012 roku spółka Vantage Development zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z tym faktem stworzyliśmy na firmowej stronie internetowej strefę inwestora – na bieżąco informujemy o wszystkich najważniejszych zmianach i danych finansowych. Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi notowaniami lub obligacjami, zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi powyżej informacjami.