Raport bieżący nr 31/2019

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie zawarcia przez spółkę koncentrującą grunty, przeznaczone do realizacji inwestycji Port Popowice, z Rank Progress S.A. warunkowej umowy („Umowa”) nabycia prawa użytkowania wieczystego działek o łącznej powierzchni ok. 4,4 ha („Nieruchomość”), informuje, że w dniu 17 lipca 2019 roku powziął informację o spełnieniu się warunku zawieszającego Umowy, polegającego na nie wykonaniu przez Prezydenta Miasta Wrocławia prawa pierwokupu, przysługującego Gminie Wrocław, dotyczącego Nieruchomości.