Raport bieżący nr 32/2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku, Zarząd Vantage Development S.A („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 6 kwietnia 2020 roku powziął informację o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 3 kwietnia 2020 roku decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym wszystkich akcji Emitenta z dniem 9 kwietnia 2020 roku.

Decyzja KNF obejmuje 48.561.706 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,62 zł, to jest 800.000 akcji serii A, 5.635.316  akcji serii B, 12.764.684 akcji serii C, 6.724.380 akcji serii D oraz 22.637.326 akcji serii E, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLVTGDL00010.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 6 kwietnia 2020 roku, w związku z decyzją KNF, o której mowa powyżej, złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wniosek o wykluczenie wszystkich akcji Emitenta, oznaczonych kodem LEI 259400EV3V1EI11FS544, z obrotu  na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW z dniem 9 kwietnia 2020 roku.