Raport bieżący nr 33/2020

Zarząd Vantage Development S.A („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 6 kwietnia 2020 roku Uchwały nr 271/2020 w sprawie wycofania z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z dniem 9 kwietnia. Uchwała została podjęta w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym wszystkich akcji Emitenta z dniem 9 kwietnia 2020 roku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 32/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 roku.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.