Raport bieżący nr 35/2020

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości prognozę wyników finansowych na rok 2020.

Prognoza wyników za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku obejmuje:

– skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 360 – 380 mln zł;

– skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej na poziomie 60 – 65 mln zł;

– zysk netto przypadający akcjonariuszowi dominującemu na poziomie 40 – 45 mln zł.

Przedstawiona powyżej prognoza skonsolidowanego wyniku została przygotowana w oparciu plany operacyjne wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

Zarząd Emitenta, uwzględniając założenia do niniejszej prognozy, będzie dokonywał półrocznej oceny możliwości jej realizacji. Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników będzie się odbywać w oparciu o analizę przychodów ze sprzedaży i ponoszonych kosztów oraz analizę i aktualizację przyjętych planów operacyjnych. O korektach prognozy Zarząd Emitenta będzie informował, przekazując raport bieżący, przy czym raport bieżący zawierający korektę prognozy będzie stanowił nową prognozę wyników.