Raport bieżący nr 36/2020

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 18 czerwca 2020 roku przez spółkę zależną od Emitenta – Port Popowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa („Kredytobiorca”), w związku z realizacją inwestycji Port Popowice Etap II Budynek G i H we Wrocławiu („Inwestycja”), umów kredytu („Umowy”), obejmujących nieodnawialne kredyty budowlane oraz kredyty odnawialne na sfinansowanie podatku VAT, z Alior Bankiem S.A. („Bank”).

Celem kredytów jest finansowanie i refinansowanie kosztów realizacji Inwestycji oraz finansowanie zobowiązań związanych z zapłatą podatku VAT w trakcie realizacji Inwestycji.

Maksymalna łączna kwota udzielonego kredytu wynosi ok. 114,2 mln zł, z czego  ok. 102,5 mln zł przypada na kredyt budowlany. Maksymalny okres finansowania w przypadku obu kredytów wynosi 24 miesiące w przypadku umów, dotyczących budynku G i 36 miesięcy w przypadku umów, dotyczących budynku H, licząc od daty zawarcia Umów. Dzień ostatecznej spłaty kredytów przypada na 15 czerwca 2022 roku dla umów, dotyczących budynku G i 15 grudnia 2022 roku w przypadku umów, dotyczących budynku H. Oprocentowanie, w odniesieniu do każdego kredytu, jest zmienne i stanowi sumę marży oraz stawki referencyjnej, którą jest WIBOR 3M.

Zabezpieczeniem kredytów przewidzianym w każdej z Umów jest min. hipoteka łączna do kwoty 171,2 mln zł ustanowiona na przysługującym Kredytobiorcy prawie własności nieruchomości, na której prowadzona jest Inwestycja, zastaw finansowy i rejestrowy wraz z pełnomocnictwem do wszystkich rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku, cesja wierzytelności z umów związanych z realizacją Inwestycji oraz oświadczenia Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego do kwoty 200% maksymalnego zaangażowania, odrębnie w odniesieniu do kredytu budowlanego oraz na sfinansowanie podatku VAT, weksel własny in blanco.

Umowy zawierają zapisy dotyczące warunków uruchomienia i wykorzystania poszczególnych transz kredytów, w tym wymaganego poziomu przedsprzedaży oraz zobowiązań Emitenta wynikających z Umów.