Raport bieżący nr 38/2020

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 37/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku informuje, że w dniu 21 września 2020 roku powziął uchwałę, zgodnie z którą na postawie Warunków Emisji Obligacji na okaziciela serii T, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem PLVTGDL00176 („Obligacje”), z dniem 25 października 2020 roku dokona przedterminowego całościowego wykupu wszystkich nie umorzonych ani nie pozostających własnością Emitenta na ten dzień Obligacji.

 Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi w dniu 25 października 2020 roku, tj. w dniu płatności odsetek za III okres odsetkowy, poprzez zapłatę za każdą Obligację kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej jednej Obligacji, tj. 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), powiększonej o należną kwotę odsetek, narosłych do dnia wcześniejszego wykupu oraz premii, liczonej od wartości nominalnej Obligacji, w wysokości 1,25%.

 Przedterminowy wykup Obligacji realizowany będzie za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ramach KDPW.

 Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż podstawę przedterminowego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta stanowi paragraf 15 Warunków Emisji Obligacji.

 Skorzystanie przez Emitenta z prawa do wcześniejszego wykupu Obligacji będzie wymagało zawieszenia obrotu Obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst, prowadzonym przez spółkę pod firmą BondSpot S.A. oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obrót Obligacjami na ASO BondSpot i ASO GPW zostanie zawieszony z dniem 15 października 2020 roku. Dniem ustalenia uprawnionych do przedterminowego wykupu Obligacji będzie dzień 19 października 2020 roku.