Raport bieżący nr 39/2020

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 37/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku informuje, że w dniu 19 października 2020 roku powziął uchwałę, zgodnie z którą na postawie Warunków Emisji Obligacji na okaziciela serii R, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem PLVTGDL00150 („Obligacje”), z dniem 30 listopada 2020 roku dokona przedterminowego całościowego wykupu wszystkich nie umorzonych ani nie pozostających własnością Emitenta na ten dzień Obligacji.

Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi w dniu 30 listopada 2020 roku, tj. w dniu płatności odsetek za VI okres odsetkowy, poprzez zapłatę za każdą Obligację kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej jednej Obligacji, tj. 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), powiększonej o należną kwotę odsetek, narosłych do dnia wcześniejszego wykupu oraz premii, liczonej od wartości nominalnej Obligacji, w wysokości 0,50%.

 Przedterminowy wykup Obligacji realizowany będzie za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ramach KDPW.

 Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż podstawę przedterminowego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta stanowi paragraf 15 Warunków Emisji Obligacji.

 Skorzystanie przez Emitenta z prawa do wcześniejszego wykupu Obligacji będzie wymagało zawieszenia obrotu Obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst, prowadzonym przez spółkę pod firmą BondSpot S.A. oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.