Raport bieżący nr 8/2018

Zarząd Vantage Development S.A. (dalej „Spółka”), informuje, że w dniu 12 stycznia 2018 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Spółki o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku nabycia w dniu 10 stycznia 2018 roku akcji własnych w celu ich umorzenia.

W zawiadomieniu wskazano:

„Działając w imieniu Vantage Development Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, 50-457 Wrocław, ulica Dąbrowskiego 44, posiadającej numer REGON: 930778024 oraz NIP: 8960000701, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000030117 („Spółka”), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 1639 – dalej: „Ustawa o ofercie”) niniejszym zawiadamiam o zmianie liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki skutkującej przekroczeniem progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

  1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;

W dniu 10 stycznia 2018 roku, w wykonaniu umowy nabycia akcji, Spółka nabyła łącznie 4 686 308 zdematerializowanych akcji własnych o kodzie ISIN PLVTGDL00010. Akcje własne zostały nabyte na podstawie upoważnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 grudnia 2017 roku.

  1. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;

Przed zmianą udziału Vantage Development S.A. nie posiadał akcji własnych.

  1. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;

Vantage Development S.A. aktualnie posiada 4 686 308 akcji własnych, co stanowi 7,78% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 4 686 308 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi  7,78% ogólnej liczby głosów w Spółce przy czym zgodnie z przepisami prawa, głosy z tych akcji nie są wykonywane.

  1. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki.

Nie dotyczy.

  1. Osoby, o których mowa a art. 87 ust. 1 pkt 3 lit.c) ustawy o ofercie.

Nie dotyczy.

  1. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadach instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji.

Nie dotyczy.

  1. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa a art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych.

Nie dotyczy.

  1. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 powyżej i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

0 głosów, co stanowi 0% w ogólnej liczbie głosów.”

Strefa inwestora – najważniejsze informacje w jednym miejscu

Spółka Vantage Development to dobrze znany deweloper działający na terenie dwóch aglomeracji – wrocławskiej i warszawskiej. W obszarze naszych zainteresowań leży budownictwo mieszkaniowe i komercyjne. Jesteśmy przy tym jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm z branży deweloperskiej. Wyróżniają nas ponad 10 lat doświadczenia i doskonała znajomość potrzeb Klientów. Dzięki zaufaniu, jakim obdarzyły nas osoby poszukujące mieszkania lub powierzchni biurowej, możemy się nieustannie rozwijać. W 2012 roku spółka Vantage Development zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z tym faktem stworzyliśmy na firmowej stronie internetowej strefę inwestora – na bieżąco informujemy o wszystkich najważniejszych zmianach i danych finansowych. Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi notowaniami lub obligacjami, zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi powyżej informacjami.