Skonsolidowany raport kwartalny GK Vantage Development za I kwartał 2018 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
Dane finansowe dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za I kwartał 2018 roku 01.01.2018-  31.03.2018 01.01.2017- 31.03.2017 01.01.2018- 31.03.2018 01.01.2017- 31.03.2017
I. Przychody ze sprzedaży          31 952           53 247              7 647          12 414
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży           8 264           13 498             1 978            3 147
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej             6 177             7 331             1 478           1 709
IV. Zysk (strata) brutto            4 995             5 798              1 195            1 352
V. Zysk (strata) netto            3 798             4 861                909             1 133
VI. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego            3 909              4 861                 936              1 133
VII. Podstawowy zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (w zł/ EUR)                0,06                0,08          0,02         0,02
Stan na 31.03.2018 Stan na 31.12.2017 Stan na 31.03.2018 Stan na 31.12.2017
VIII. Kapitał własny       347 245        383 436          82 510          91 931
IX. Zobowiązania długoterminowe       305 541        328 922          72 601          78 861
X. Zobowiązania krótkoterminowe       269 760        208 513       64 099       49 993
XI. Aktywa trwałe     365 462    360 320       86 839         86 389
XII. Aktywa obrotowe     557 084      60 551      132 371     134 396
XIII. Suma aktywów    922 546      920 871         219 210      220 785
XIV. Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)       5,35            5,95             1,27         1,43
w tys. zł w tys. EUR
Dane finansowe dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Vantage Development S.A.
za I kwartał 2018 roku
01.01.2018- 31.03.2018 01.01.2017- 31.03.2017 01.01.2018- 31.03.2018 01.01.2017- 31.03.2017
I. Przychody ze sprzedaży       3 804            4 374          910           1 020
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży          774         1 394            185           325
III. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej   (814)    (484)       (195)      (113)
IV. Zysk (strata) brutto       3 649         3 229         873             753
V. Zysk (strata) netto            2 509             3 023         600                705
VI. Podstawowy zysk (strata) netto na akcję
(w zł/ EUR)
           0,04            0,05             0,01              0,01
Stan na 31.03.2018 Stan na 31.12.2017 Stan na 31.03.2018 Stan na 31.12.2017
VII. Kapitał własny        292 276          329 795           69 449          79 070
VIII. Zobowiązania długoterminowe        152 806         141 707           36 309           33 975
IX. Zobowiązania krótkoterminowe           15 034            15 394              3 572             3 691
X. Aktywa trwałe        438 140          443 775         104 108        106 398
XI. Aktywa obrotowe           21 976            43 121              5 222           10 339
XII. Suma aktywów         460 116         486 896         109 330         116 736
XIII. Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)               4,85                 5,47                 1,15                1,31
31.03.2018 31.12.2017
 kurs średni EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu           4,2085           4,1709
01.01.2018 – 31.03.2018 01.01.2017- 31.03.2017
 średni kurs EUR w okresie*           4,1784           4,2891
* Ustalony jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie

Strefa inwestora – najważniejsze informacje w jednym miejscu

Spółka Vantage Development to dobrze znany deweloper działający na terenie dwóch aglomeracji – wrocławskiej i warszawskiej. W obszarze naszych zainteresowań leży budownictwo mieszkaniowe i komercyjne. Jesteśmy przy tym jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm z branży deweloperskiej. Wyróżniają nas ponad 10 lat doświadczenia i doskonała znajomość potrzeb Klientów. Dzięki zaufaniu, jakim obdarzyły nas osoby poszukujące mieszkania lub powierzchni biurowej, możemy się nieustannie rozwijać. W 2012 roku spółka Vantage Development zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z tym faktem stworzyliśmy na firmowej stronie internetowej strefę inwestora – na bieżąco informujemy o wszystkich najważniejszych zmianach i danych finansowych. Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi notowaniami lub obligacjami, zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi powyżej informacjami.