Skonsolidowany raport kwartalny GK Vantage Development za III kwartał 2017 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
Dane finansowe dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za III kwartał 2017 roku 01.01.2017 – 30.09.2017 01.01.2016 – 30.09.2016 01.01.2017 – 30.09.2017 01.01.2016 – 30.09.2016
I. Przychody ze sprzedaży         199 429            55 215          46 852            12 638
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży          43 254            13 181           10 162              3 017
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej          29 449            22 232             6 918             5 089
IV. Zysk (strata) brutto           25 275             19 954            5 938              4 567
V. Zysk (strata) netto          20 656            17 653            4 853              4 041
VI. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego           20 656             17 653            4 853              4 041
VII. Podstawowy zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (w zł/ EUR)               0,33                0,28              0,08              0,06
Stan na 30.09.2017 Stan na 31.12.2016 Stan na 30.09.2017 Stan na 31.12.2016
VIII. Kapitał własny         367 533          354 677          85 292            80 171
IX. Zobowiązania długoterminowe         330 481          334 545          76 694           75 620
X. Zobowiązania krótkoterminowe         147 234           118 349           34 168            26 752
XI. Aktywa trwałe        369 442          382 359           85 735           86 428
XII. Aktywa obrotowe        475 806          425 212         110 419            96 115
XIII. Suma aktywów        845 248          807 571         196 154          182 543
XIV. Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)               5,89                5,68               1,37                1,28
w tys. zł w tys. EUR
Dane finansowe dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Vantage Development S.A. za III kwartał 2017 roku 01.01.2017 – 30.09.2017 01.01.2016 – 30.09.2016 01.01.2017 – 30.09.2017 01.01.2016 – 30.09.2016
I. Przychody ze sprzedaży            19 997          10 069            4 698            2 305
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży             9 524               882             2 237              202
III. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej              5 089          (2 712)             1 196             (621)
IV. Zysk (strata) brutto            31 704           18 155             7 448             4 156
V. Zysk (strata) netto           29 092           14 353            6 835            3 285
VI. Podstawowy zysk (strata) netto na akcję
(w zł/ EUR)
                       0,47                        0,23                       0,11                        0,05
Stan na 30.09.2017 Stan na 31.12.2016 Stan na 30.09.2017 Stan na 31.12.2016
VII. Kapitał własny          341 746            320 771          79 308            72 507
VIII. Zobowiązania długoterminowe           117 857           130 627           27 351            29 527
IX. Zobowiązania krótkoterminowe              4 576             29 258             1 062              6 613
X. Aktywa trwałe         439 486           455 838        101 990         103 038
XI. Aktywa obrotowe            24 693             24 818             5 730              5 610
XII. Suma aktywów          464 179           480 656         107 721         108 647
XIII. Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)                 5,47                  5,14                1,27                 1,16
30.09.2017 31.12.2016
 kurs średni EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu          4,3091           4,4240
01.01.2017 – 30.09.2017 01.01.2016 – 30.09.2016
 średni kurs EUR w okresie*          4,2566           4,3688
* Ustalony jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie

Strefa inwestora – najważniejsze informacje w jednym miejscu

Spółka Vantage Development to dobrze znany deweloper działający na terenie dwóch aglomeracji – wrocławskiej i warszawskiej. W obszarze naszych zainteresowań leży budownictwo mieszkaniowe i komercyjne. Jesteśmy przy tym jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm z branży deweloperskiej. Wyróżniają nas ponad 10 lat doświadczenia i doskonała znajomość potrzeb Klientów. Dzięki zaufaniu, jakim obdarzyły nas osoby poszukujące mieszkania lub powierzchni biurowej, możemy się nieustannie rozwijać. W 2012 roku spółka Vantage Development zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z tym faktem stworzyliśmy na firmowej stronie internetowej strefę inwestora – na bieżąco informujemy o wszystkich najważniejszych zmianach i danych finansowych. Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi notowaniami lub obligacjami, zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi powyżej informacjami.