Skonsolidowany raport kwartalny GK Vantage Development za III kwartał 2018 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
Dane finansowe dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za III kwartały 2018 roku 01.01.2018 – 30.09.2018 01.01.2017 – 30.09.2017 01.01.2018 – 30.09.2018 01.01.2017 – 30.09.2017
I. Przychody ze sprzedaży                309 361                199 429                   72 731                   46 852
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży                   75 728                   43 254                   17 804                   10 162
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej                   68 810                   29 449                   16 177                      6 918
IV. Zysk (strata) brutto                   65 319                   25 275                   15 357                      5 938
V. Zysk (strata) netto                   54 953                   20 656                   12 919                      4 853
VI. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego                   55 122                   20 656                   12 959                      4 853
VII. Podstawowy zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (w zł/ EUR)                        0,93                        0,33                        0,22                        0,08
Stan na 30.09.2018
(niebadane)
Stan na 31.12.2017 Stan na 30.09.2018
(niebadane)
Stan na 31.12.2017
VIII. Kapitał własny                392 445                383 436                   91 877                   91 931
IX. Zobowiązania długoterminowe                336 442                328 922                   78 766                   78 861
X. Zobowiązania krótkoterminowe                232 735                208 513                   54 487                   49 993
XI. Aktywa trwałe                372 553                360 320                   87 220                   86 389
XII. Aktywa obrotowe                589 069                560 551                137 910                134 396
XIII. Suma aktywów                961 622                920 871                225 130                220 785
XIV. Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)                        7,14                        5,95                        1,67                        1,43
w tys. zł w tys. EUR
Dane finansowe dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Vantage Development S.A.
za I kwartał 2018 roku
01.01.2018 – 30.09.2018
(niebadane)
01.01.2017 – 30.09.2017
(niebadane)
01.01.2018 – 30.09.2018
(niebadane)
01.01.2017 – 30.09.2017
(niebadane)
I. Przychody ze sprzedaży                   12 683                   19 997                      2 982                      4 698
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży                      3 094                      9 524                          727                      2 237
III. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej                        (998)                      5 089                        (235)                      1 196
IV. Zysk (strata) brutto                   33 961                   31 704                      7 984                      7 448
V. Zysk (strata) netto                   33 349                   29 092                      7 840                      6 835
VI. Podstawowy zysk (strata) netto na akcję
(w zł/ EUR)
                       0,56                        0,47                        0,13                        0,11
Stan na 30.09.2018
(niebadane)
Stan na 31.12.2017 Stan na 30.09.2018
(niebadane)
Stan na 31.12.2017
VII. Kapitał własny                323 116                329 795                   75 646                   79 070
VIII. Zobowiązania długoterminowe                152 586                141 707                   35 723                   33 975
IX. Zobowiązania krótkoterminowe                   14 867                   15 394                      3 481                      3 691
X. Aktywa trwałe                440 200                443 775                103 058                106 398
XI. Aktywa obrotowe                   50 369                   43 121                   11 792                   10 339
XII. Suma aktywów                490 569                486 896                114 850                116 736
XIII. Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)                        6,18                        5,47                        1,45                        1,31
30.09.2018 31.12.2017
 kurs średni EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu                  4,2714                  4,1709
01.01.2018 – 30.09.2018 01.01.2017 – 30.09.2017
 średni kurs EUR w okresie*                  4,2535                  4,2566
* Ustalony jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie

Strefa inwestora – najważniejsze informacje w jednym miejscu

Spółka Vantage Development to dobrze znany deweloper działający na terenie dwóch aglomeracji – wrocławskiej i warszawskiej. W obszarze naszych zainteresowań leży budownictwo mieszkaniowe i komercyjne. Jesteśmy przy tym jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm z branży deweloperskiej. Wyróżniają nas ponad 10 lat doświadczenia i doskonała znajomość potrzeb Klientów. Dzięki zaufaniu, jakim obdarzyły nas osoby poszukujące mieszkania lub powierzchni biurowej, możemy się nieustannie rozwijać. W 2012 roku spółka Vantage Development zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z tym faktem stworzyliśmy na firmowej stronie internetowej strefę inwestora – na bieżąco informujemy o wszystkich najważniejszych zmianach i danych finansowych. Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi notowaniami lub obligacjami, zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi powyżej informacjami.