Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Vantage Development za III kwartał 2019 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
Dane finansowe dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za III kwartały 2019 roku 01.01.2019 – 30.09.2019
(niebadane)
01.01.2018 – 30.09.2018
(niebadane)
01.01.2019 – 30.09.2019
(niebadane)
01.01.2018 – 30.09.2018
(niebadane)
I. Przychody ze sprzedaży    135 752   309 361       31 507        72 731
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży        39 150       75 728          9 086        17 804
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej       23 060       68 810        5 352      16 177
IV. Zysk (strata) brutto        19 560         65 319             4 540        15 356
V. Zysk (strata) netto        15 602        54 953        3 621      12 919
VI. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego         16 463        55 122         3 821       12 959
VII. Podstawowy zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (w zł/ EUR)       0,32          0,93       0,07        0,22
    Stan na 30.09.2019
(niebadane)
Stan na 31.12.2018 Stan na 30.09.2019
(niebadane)
Stan na 31.12.2018
VIII. Kapitał własny      425 033      370 798        97 181        86 232
IX. Zobowiązania długoterminowe      320 899       310 064         73 372          72 108
X. Zobowiązania krótkoterminowe       322 258      181 879        73 683         42 297
XI. Aktywa trwałe       352 550        387 933        80 609          90 217
XII. Aktywa obrotowe     715 640    474 808      163 627        110 420
XIII. Suma aktywów      1 068 190     862 741       244 236      200 637
XIV. Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)          7,59            6,73         1,74           1,56
  w tys. zł w tys. EUR
Dane finansowe dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Vantage Development S.A.
za III kwartały 2019 roku
01.01.2019 – 30.09.2019
(niebadane)
01.01.2018 – 30.09.2018
(niebadane)
01.01.2019 – 30.09.2019
(niebadane)
01.01.2018 – 30.09.2018
(niebadane)
I. Przychody ze sprzedaży    15 361      12 683       3 565         2 982
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży           5 666         3 094           1 315             727
III. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej         1 136           (998)           264         (235)
IV. Zysk (strata) brutto       22 833       33 961         5 299         7 984
V. Zysk (strata) netto    15 982        33 349         3 709           7 840
VI. Podstawowy zysk (strata) netto na akcję
(w zł/ EUR)
        0,31         0,56          0,07         0,13
    Stan na 30.09.2019
(niebadane)
Stan na 31.12.2018 Stan na 30.09.2019
(niebadane)
Stan na 31.12.2018
VII. Kapitał własny      326 621     310 639       74 680         72 242
VIII. Zobowiązania długoterminowe      147 562       154 077       33 739       35 832
IX. Zobowiązania krótkoterminowe        66 708       20 842       15 252        4 847
X. Aktywa trwałe      307 616    214 363         70 335        49 852
XI. Aktywa obrotowe      233 275      271 195         53 337       63 069
XII. Suma aktywów      540 891      485 558       123 672     112 920
XIII. Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)     6,73         5,94         1,54           1,38
  2019-09-30 31.12.2018
 kurs średni EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu         4,3736        4,3000
  01.01.2019 – 30.09.2019 01.01.2018 – 30.09.2018
 średni kurs EUR w okresie*         4,3086       4,2535
* Ustalony jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie