Skonsolidowany raport półroczny GK Vantage Development za pierwsze półrocze 2019 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
Dane finansowe dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za I półrocze 2019 roku 01.01.2019 – 30.06.2019
(niebadane)
01.01.2018 – 30.06.2018
(niebadane)
01.01.2019 – 30.06.2019
(niebadane)
01.01.2018 – 30.06.2018
(niebadane)
I. Przychody ze sprzedaży                   75 944       185 762                   17 711           43 817
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży                   23 353        44 893                      5 446           10 589
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej                   17 207        46 214                      4 013           10 901
IV. Zysk (strata) brutto                   14 579      43 773                      3 400           10 325
V. Zysk (strata) netto                   11 755        34 678                      2 741             8 180
VI. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego                   12 178     34 869                      2 840             8 225
VII. Podstawowy zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (w zł/ EUR)                        0,23                        0,58                        0,05                        0,14
    Stan na 30.06.2019
(niebadane)
Stan na 31.12.2018 Stan na 30.06.2019
(niebadane)
Stan na 31.12.2018
VIII. Kapitał własny                421 186      370 798                   99 056           86 232
IX. Zobowiązania długoterminowe                306 730       310 064                   72 138           72 108
X. Zobowiązania krótkoterminowe                274 221     181 879                   64 492           42 297
XI. Aktywa trwałe                347 781      387 933                   81 792           90 217
XII. Aktywa obrotowe                654 356    474 808                153 894         110 420
XIII. Suma aktywów            1 002 137      862 741                235 686         200 637
XIV. Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)                        6,96                        6,73                        1,64                        1,56
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
Dane finansowe dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego Vantage Development S.A. na 30.06.2019 rok 01.01.2019 30.06.2019 niebadane 01.01.2018 30.06.2018 niebadane 01.01.2019 30.06.2019 niebadane 01.01.2018 30.06.2018 niebadane
I. Przychody ze sprzedaży                      8 988                   10 676                      2 096                      2 518
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży                      2 545                      4 364                          594                      1 029
III. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej                        (166)                      1 418                           (39)                          334
IV. Zysk (strata) brutto                   20 859                   25 614                      4 864                      6 042
V. Zysk (strata) netto                    14 517                   24 207                      3 385                      5 710
VI. Podstawowy zysk (strata) netto na akcję
(w zł/ EUR)
                       0,28                        0,40                        0,06                        0,09
  Stan na 30.06.2019 niebadane Stan na 31.12.2018 niebadane Stan na 30.06.2019 niebadane Stan na 30.06.2018 niebadane
VII. Kapitał własny                325 155                310 639                   76 471                   71 986
VIII. Zobowiązania długoterminowe                144 232                154 077                   33 921                   35 124
IX. Zobowiązania krótkoterminowe                   62 801                   20 842                   14 770                      3 643
X. Aktywa trwałe                347 866                214 363                   81 812                102 584
XI. Aktywa obrotowe                184 322                271 195                   43 349                      8 169
XII. Suma aktywów                532 188                485 558                125 162                110 753
XIII. Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)                        6,22                        5,94                        1,46                        1,19
   30.06.2019   31.12.2018 
kurs średni EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu 4,2520 4,3000
  01.01.2019  30.06.2019 01.01.2018  30.06.2018
średni kurs EUR w okresie 4,2880 4,2395