Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vantage Development S.A.

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

zwołanym na dzień 19 czerwca 2017 roku

Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

 Zarząd Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030117, nr NIP 896 000 07 01, REGON 930778024, o kapitale zakładowym w wysokości 38 712 940,74 PLN w całości opłaconym, Zarządzie w składzie: Edward Laufer – Prezes Zarządu, Dariusz Pawlukowicz – Członek Zarządu, działając na podstawie art. 395 § 1 w zw. z art. 399 § 1 oraz art. 402, art. 402(1) i art. 402(2) k.s.h. oraz § 18 Statutu Spółki,

 zwołuje na dzień 19 czerwca 2017 roku, godz. 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzanie Akcjonariuszy.

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się we Wrocławiu w siedzibie VANTAGE DEVELOPMENT S.A. przy ulicy Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji obecności i otrzymać karty do głosowania w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia we Wrocławiu w siedzibie VANTAGE DEVELOPMENT S.A. przy ulicy Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław w godz. od 11:30 do 12:00.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Porządek obrad:

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

 1. Otwarcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór przewodniczącego.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2016 roku.
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vantage Development i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za rok kończący się 31 grudnia 2016 roku.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2016 roku.
 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vantage Development i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za rok kończący się 31 grudnia 2016 roku.
 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej Vantage Development S.A. ze sprawowania nadzoru nad działalnością Vantage Development S.A. oraz Grupy Vantage Development wraz z oceną sytuacji Spółki i Grupy, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji Audytu Wewnętrznego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2016 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vantage Development i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za rok kończący się 31 grudnia 2016 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2016 rok oraz części niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy akcjonariuszom.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy akcjonariuszom.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Dzikowi za wykonywanie obowiązków w 2016 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Józefowi Biegajowi za wykonywanie obowiązków w 2016 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Dzikowi za wykonywanie obowiązków w 2016 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Dzikowi za wykonywanie obowiązków w 2016 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Kowalskiemu za wykonywanie obowiązków w 2016 roku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Pasztetnikowi za wykonywanie obowiązków w 2016 roku.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Edwardowi Lauferowi za wykonywanie obowiązków w 2016 roku.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Dariuszowi Pawlukowiczowi za wykonywanie obowiązków w 2016 roku.
 21. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu
i wykonywania prawa głosu:

1. prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 29 maja 2017 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław z dopiskiem „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vantage Development” lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: p.wilczak@vantage-sa.pl. Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. 

2. prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać, na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław z dopiskiem „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vantage Development” lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej p.wilczak@vantage-sa.pl), projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Podobnie jak w pkt. 1 akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

3. prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej (www.vantage-sa.pl zakładka Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie) wzór formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przesyłając je pocztą elektroniczną na adres e-mail p.wilczak@vantage-sa.pl. Pełnomocnictwo udzielone w postacie elektronicznej powinno zawierać wszystkie informacje określone w formularzu pełnomocnictwa dostępnym na stronie internetowej Spółki (www.vantage-sa.pl zakładka Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie). Celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka zastrzega sobie prawo identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu zadanym w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mających na celu potwierdzenie danych dotyczących tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

5. możliwości i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6.sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406(1)  k.s.h.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vantage Development S.A. przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 3 czerwca 2017 roku.

Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz Spółki posiadający akcje na okaziciela będzie miał prawo uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli:

 1. na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. 3 czerwca 2017 roku będzie akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki;
 2. w terminie nie wcześniej niż po ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji (5 czerwca 2017 roku) złoży żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Na trzy dni robocze przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki we Wrocławiu zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może żądać osobiście wydania listy akcjonariuszy lub przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu nieodpłatnie – pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie winno zostać zgłoszone na następujący adres e-mail: p.wilczak@vantage-sa.pl.

Spółka może zażądać udokumentowania, iż składający takie żądanie akcjonariusz jest nim faktycznie w dniu złożenia przez akcjonariusza powyższego żądania, jeśli nie znajduje się on na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu.

Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.vantage-sa.pl zakładka Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie) od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.vantage-sa.pl zakładka Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.

Strefa inwestora – najważniejsze informacje w jednym miejscu

Spółka Vantage Development to dobrze znany deweloper działający na terenie dwóch aglomeracji – wrocławskiej i warszawskiej. W obszarze naszych zainteresowań leży budownictwo mieszkaniowe i komercyjne. Jesteśmy przy tym jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm z branży deweloperskiej. Wyróżniają nas ponad 10 lat doświadczenia i doskonała znajomość potrzeb Klientów. Dzięki zaufaniu, jakim obdarzyły nas osoby poszukujące mieszkania lub powierzchni biurowej, możemy się nieustannie rozwijać. W 2012 roku spółka Vantage Development zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z tym faktem stworzyliśmy na firmowej stronie internetowej strefę inwestora – na bieżąco informujemy o wszystkich najważniejszych zmianach i danych finansowych. Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi notowaniami lub obligacjami, zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi powyżej informacjami.