21-03-2016 (20:14)

Raport roczny Vantage Development S.A. za rok 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. zł

w tys. EUR

Dane finansowe dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego Vantage Development S.A. za 2015 rok

01.01.2015 – 31.12.2015

01.01.2014 – 31.12.2014

01.01.2015 – 31.12.2015

01.01.2014 – 31.12.2014

I.

Przychody ze sprzedaży

                  13 878

                  11 591

                     3 316

                     2 767

II.

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

                     2 742

                     3 838

                         655

                         916

III.

Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej

                   (2 171)

                       (884)

                       (519)

                       (211)

IV.

Zysk (strata) brutto

                   (3 232)

                     2 161

                       (772)

                         516

V.

Zysk (strata) netto

                     2 004

                     4 770

                         479

                     1 139

VI.

Podstawowy zysk (strata) netto na akcję
(w zł/ EUR)

                       0,03

                       0,08

                    0,008

                    0,018

 

Stan na 31.12.2015

Stan na 31.12.2014

Stan na 31.12.2015

Stan na 31.12.2014

VII.

Kapitał własny

               318 736

               316 732

                  74 794

                  74 310

VIII.

Zobowiązania długoterminowe

               158 215

                  55 836

                  37 127

                  13 100

IX.

Zobowiązania krótkoterminowe

                     4 493

                  14 327

                     1 054

                     3 361

X.

Aktywa trwałe

               458 840

               375 876

               107 671

                  88 186

XI.

Aktywa obrotowe

                  22 604

                  11 019

                     5 304

                     2 585

XII.

Suma aktywów

               481 444

               386 895

               112 975

                  90 771

XIII.

Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)

                       5,10

                       5,07

                       1,20

                       1,19

 

 

 

 

 

 

 

 31.12.2015

 31.12.2014

kurs średni EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu

4,2615

4,2623

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2015 – 31.12.2015

01.01.2014 – 31.12.2014

średni kurs EUR w okresie*

4,1848

4,1893

* Ustalony jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie