05-09-2017 (18:21)

Skonsolidowany raport półroczny GK Vantage Development za pierwsze półrocze 2017 roku

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
Dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za I półrocze 2017 roku01.01.2017 – 30.06.201701.01.2016 – 30.06.201601.01.2017 – 30.06.201701.01.2016 – 30.06.2016
I.Przychody ze sprzedaży69 20436 95016 2938 435
II.Zysk (strata) brutto ze sprzedaży18 4949 1864 3542 097
III.Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 7844 5441 5971 037
IV.Zysk (strata) brutto4 1281 274972291
V.Zysk (strata) netto3 5872 739845625
VI.Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego3 5872 739845625
VII.Podstawowy zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (w zł/ EUR)                     0,06                     0,04                     0,01                     0,01
  Stan na 30.06.2017Stan na 31.12.2016Stan na 30.06.2017Stan na 31.12.2016
VIII.Kapitał własny358 491354 67784 82080 171
IX.Zobowiązania długoterminowe301 338334 54571 29775 620
X.Zobowiązania krótkoterminowe157 412118 34937 24426 752
XI.Aktywa trwałe363 934382 35986 10886 428
XII.Aktywa obrotowe453 307425 212107 25396 115
XIII.Suma aktywów817 241807 571193 361182 543
XIV.Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)                     5,74                     5,68                     1,36                     1,28
Dane finansowe dotyczące jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego Vantage Development S.A. za I półrocze 2017 roku01.01.2017 – 30.06.201701.01.2016 – 30.06.201601.01.2017 – 30.06.201701.01.2016 – 30.06.2016
I.Przychody ze sprzedaży10 8997 1332 5661 628
II.Zysk (strata) brutto ze sprzedaży3 74437588186
III.Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej420-1 46799-335
IV.Zysk (strata) brutto17 43413 6194 1053 109
V.Zysk (strata) netto 15 93010 5513 7512 409
VI.Podstawowy zysk (strata) netto na akcję
(w zł/ EUR)
                     0,26                     0,16                     0,06                     0,04
 Stan na 30.06.2017Stan na 31.12.2016Stan na 30.06.2017Stan na 31.12.2016
VII.Kapitał własny336 701320 77179 66472 507
VIII.Zobowiązania długoterminowe117 915130 62727 89929 527
IX.Zobowiązania krótkoterminowe13 78929 2583 2636 613
X.Aktywa trwałe452 359455 838107 029103 038
XI.Aktywa obrotowe16 04624 8183 7975 610
XII.Suma aktywów468 405480 656110 826108 647
XIII.Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)                     5,39                     5,14                     1,28                     1,16
      
  30.06.2017  31.12.2016 
kurs średni EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu4,22654,4240
      
 01.01.2017 – 30.06.201701.01.2016 – 30.06.2016
średni kurs EUR w okresie*4,24744,3805
* Ustalony jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie