21-03-2016 (20:24)

Skonsolidowany raport roczny Grupy Vantage Development za rok 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. zł

w tys. EUR

Dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za 2015 rok

01.01.2015 – 31.12.2015

01.01.2014 – 31.12.2014

01.01.2015 – 31.12.2015

01.01.2014 – 31.12.2014

I.

Przychody ze sprzedaży

                  95 374

                  61 785

                  22 791

                  14 748

II.

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

                  24 867

                  14 027

                     5 942

                     3 348

III.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

                  16 778

                  11 321

                     4 009

                     2 702

IV.

Zysk (strata) brutto

                     9 147

                     6 209

                     2 186

                     1 482

V.

Zysk (strata) netto

                  11 997

                     9 960

                     2 867

                     2 377

VI.

Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego

                  11 997

                     9 960

                     2 867

                     2 377

VII.

Podstawowy zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (w zł/ EUR)

                       0,19

                       0,16

                       0,05

                       0,04

 

 

Stan na 31.12.2015

Stan na 31.12.2014

Stan na 31.12.2015

Stan na 31.12.2014

VIII.

Kapitał własny

               337 438

               323 425

                  79 183

                  75 880

IX.

Zobowiązania długoterminowe

               260 746

               180 726

                  61 186

                  42 401

X.

Zobowiązania krótkoterminowe

                  33 956

                  45 073

                     7 968

                  10 575

XI.

Aktywa trwałe

               411 435

               390 982

                  96 547

                  91 730

XII.

Aktywa obrotowe

               220 705

               158 242

                  51 790

                  37 126

XIII.

Suma aktywów

               632 140

               549 224

               148 337

               128 856

XIV.

Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)

                       5,40

                       5,18

                       1,27

                       1,22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2015

31.12.2014

 kurs średni EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu

                 4,2615

                 4,2623

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2015 – 31.12.2015

01.01.2014 – 31.12.2014

 średni kurs EUR w okresie*

                 4,1848

                 4,1893

* Ustalony jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie