Skonsolidowany raport kwartalny GK Vantage Development za trzy kwartały 2015 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. zł

w tys. EUR

Dane finansowe dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za III kwartał 2015 roku

01.01.2015 – 30.09.2015

01.01.2014 – 30.09.2014

01.01.2015 – 30.09.2015

01.01.2014 – 30.09.2014

I.

Przychody ze sprzedaży

65 087

33 155

15 652

7 931

II.

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

16 155

8 062

3 885

1 929

III.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

7 003

549

1 684

131

IV.

Zysk (strata) brutto

455

(2 722)

109

(651)

V.

Zysk (strata) netto

742

(1 820)

178

(435)

VI.

Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego

742

(1 820)

178

(435)

VII.

Podstawowy zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (w zł/ EUR)

0,01

(0,03)

0,003

(0,007)

 

 

Stan na 30.09.2015

Stan na 31.12.2014

Stan na 30.09.2015

Stan na 31.12.2014

VIII.

Kapitał własny

325 652

323 425

76 830

75 880

IX.

Zobowiązania długoterminowe

236 698

180 726

55 843

42 401

X.

Zobowiązania krótkoterminowe

43 423

45 073

10 245

10 575

XI.

Aktywa trwałe

387 441

390 982

91 408

91 730

XII.

Aktywa obrotowe

218 332

158 242

51 510

37 126

XIII.

Suma aktywów

605 773

549 224

142 918

128 856

XIV.

Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)

5,22

5,18

1,23

1,22

 

w tys. zł

w tys. EUR

Dane finansowe dotyczące skróconego sprawozdania finansowego Vantage Development S.A. za III kwartał 2015 roku

01.01.2015 – 30.09.2015

01.01.2014 – 30.09.2014

01.01.2015 – 30.09.2015

01.01.2014 – 30.09.2014

I.

Przychody ze sprzedaży

6 859

7 314

1 649

1 750

II.

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

(599)

2 972

(144)

711

III.

Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej

(3 745)

(103)

(901)

(25)

IV.

Zysk (strata) brutto

(7 280)

1 306

(1 751)

312

V.

Zysk (strata) netto

(2 473)

1 193

(595)

285

VI.

Podstawowy zysk (strata) netto na akcję
(w zł/ EUR)

(0,04)

0,02

(0,010)

0,005

 

 

Stan na 30.09.2015

Stan na 31.12.2014

Stan na 30.09.2015

Stan na 31.12.2014

VII.

Kapitał własny

314 259

316 732

74 142

74 310

VIII.

Zobowiązania długoterminowe

157 359

55 836

37 125

13 100

IX.

Zobowiązania krótkoterminowe

4 724

14 327

1 115

3 361

X.

Aktywa trwałe

449 525

375 876

106 055

88 186

XI.

Aktywa obrotowe

26 817

11 019

6 327

2 585

XII.

Suma aktywów

476 342

386 895

112 382

90 771

XIII.

Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)

5,03

5,07

1,19

1,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.09.2015

31.12.2014

kurs średni EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu

4,2386

4,2623

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2015 – 30.09.2015

01.01.2014 – 30.09.2014

średni kurs EUR w okresie*

4,1585

4,1803

* Ustalony jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie

 

Strefa inwestora – najważniejsze informacje w jednym miejscu

Spółka Vantage Development to dobrze znany deweloper działający na terenie dwóch aglomeracji – wrocławskiej i warszawskiej. W obszarze naszych zainteresowań leży budownictwo mieszkaniowe i komercyjne. Jesteśmy przy tym jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm z branży deweloperskiej. Wyróżniają nas ponad 10 lat doświadczenia i doskonała znajomość potrzeb Klientów. Dzięki zaufaniu, jakim obdarzyły nas osoby poszukujące mieszkania lub powierzchni biurowej, możemy się nieustannie rozwijać. W 2012 roku spółka Vantage Development zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z tym faktem stworzyliśmy na firmowej stronie internetowej strefę inwestora – na bieżąco informujemy o wszystkich najważniejszych zmianach i danych finansowych. Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi notowaniami lub obligacjami, zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi powyżej informacjami.