Skonsolidowany raport półroczny GK Vantage Development za pierwsze półrocze 2017 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
Dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za I półrocze 2017 roku 01.01.2017 – 30.06.2017 01.01.2016 – 30.06.2016 01.01.2017 – 30.06.2017 01.01.2016 – 30.06.2016
I. Przychody ze sprzedaży 69 204 36 950 16 293 8 435
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 18 494 9 186 4 354 2 097
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 784 4 544 1 597 1 037
IV. Zysk (strata) brutto 4 128 1 274 972 291
V. Zysk (strata) netto 3 587 2 739 845 625
VI. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego 3 587 2 739 845 625
VII. Podstawowy zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (w zł/ EUR)                      0,06                      0,04                      0,01                      0,01
    Stan na 30.06.2017 Stan na 31.12.2016 Stan na 30.06.2017 Stan na 31.12.2016
VIII. Kapitał własny 358 491 354 677 84 820 80 171
IX. Zobowiązania długoterminowe 301 338 334 545 71 297 75 620
X. Zobowiązania krótkoterminowe 157 412 118 349 37 244 26 752
XI. Aktywa trwałe 363 934 382 359 86 108 86 428
XII. Aktywa obrotowe 453 307 425 212 107 253 96 115
XIII. Suma aktywów 817 241 807 571 193 361 182 543
XIV. Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)                      5,74                      5,68                      1,36                      1,28
Dane finansowe dotyczące jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego Vantage Development S.A. za I półrocze 2017 roku 01.01.2017 – 30.06.2017 01.01.2016 – 30.06.2016 01.01.2017 – 30.06.2017 01.01.2016 – 30.06.2016
I. Przychody ze sprzedaży 10 899 7 133 2 566 1 628
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 744 375 881 86
III. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej 420 -1 467 99 -335
IV. Zysk (strata) brutto 17 434 13 619 4 105 3 109
V. Zysk (strata) netto  15 930 10 551 3 751 2 409
VI. Podstawowy zysk (strata) netto na akcję 
(w zł/ EUR)
                     0,26                      0,16                      0,06                      0,04
  Stan na 30.06.2017 Stan na 31.12.2016 Stan na 30.06.2017 Stan na 31.12.2016
VII. Kapitał własny 336 701 320 771 79 664 72 507
VIII. Zobowiązania długoterminowe 117 915 130 627 27 899 29 527
IX. Zobowiązania krótkoterminowe 13 789 29 258 3 263 6 613
X. Aktywa trwałe 452 359 455 838 107 029 103 038
XI. Aktywa obrotowe 16 046 24 818 3 797 5 610
XII. Suma aktywów 468 405 480 656 110 826 108 647
XIII. Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)                      5,39                      5,14                      1,28                      1,16
           
   30.06.2017   31.12.2016 
kurs średni EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu 4,2265 4,4240
           
  01.01.2017 – 30.06.2017 01.01.2016 – 30.06.2016
średni kurs EUR w okresie* 4,2474 4,3805
* Ustalony jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie

Strefa inwestora – najważniejsze informacje w jednym miejscu

Spółka Vantage Development to dobrze znany deweloper działający na terenie dwóch aglomeracji – wrocławskiej i warszawskiej. W obszarze naszych zainteresowań leży budownictwo mieszkaniowe i komercyjne. Jesteśmy przy tym jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm z branży deweloperskiej. Wyróżniają nas ponad 10 lat doświadczenia i doskonała znajomość potrzeb Klientów. Dzięki zaufaniu, jakim obdarzyły nas osoby poszukujące mieszkania lub powierzchni biurowej, możemy się nieustannie rozwijać. W 2012 roku spółka Vantage Development zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z tym faktem stworzyliśmy na firmowej stronie internetowej strefę inwestora – na bieżąco informujemy o wszystkich najważniejszych zmianach i danych finansowych. Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi notowaniami lub obligacjami, zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi powyżej informacjami.