Oferta publiczna akcji – informacje historyczne

Przedmiotem publicznej oferty było 6 724 380 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,62 zł każda spółki Vantage DevelopmentS.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Oferta akcji serii D skierowana była do akcjonariuszy Impel S.A. w związku z podziałem Impel S.A. przez wydzielenie części majątku Impel S.A. do spółki Vantage Development S.A., w zamian za akcje Vantage Development S.A. serii B, D i E, obejmowane przez akcjonariuszy Impel S.A.

Publiczna oferta Akcji Serii D skierowana była jedynie do osób, które w tzw. dniu referencyjnym (wskazanym uchwałą zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.) były akcjonariuszami Impel S.A., z których każda nabywała Akcje serii D o wartości co najmniej 5.000.000 zł.

W związku z powyższym zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 2 Ustawy o ofercie sporządzenie, zatwierdzenie i udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, w zakresie Akcji Serii D nie było wymagane.

Akcje Serii D zostały przydzielone uprawnionemu akcjonariuszowi Impel S.A., wskazanemu przez zarząd Vantage Development S.A.