Prospekt emisyjny – informacje historyczne

W dniu 31 stycznia 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, Pl. Powstańców Warszawy 1, zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Vantage Development S.A., na podstawie którego akcjonariuszom Impel S.A. oferowano akcje Spółki.

W dniu 20 marca 2012 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 256/2012 postanowił dopuścić w tym dniu do obrotu giełdowego na rynku równoległym wszystkie akcje Vantage Development S.A.
Tym samym zgodnie z przepisami art. 49 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie Prospekt Emisyjny Vantage Development S.A. stracił ważność.

W dniu 1 marca 2012 roku Spółka sporządziła Komunikat aktualizujący nr 1, związany z wpisaniem w dniu 1 marca 2012r. do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej podziału spółki Impel S.A., w tym również podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Vantage Development S.A. o emisję akcji serii E oraz ustaleniem przez zarząd spółki Vantage Development S.A. szczegółowego harmonogramu oferty.

W dniu 2 marca 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, Pl. Powstańców Warszawy 1, zatwierdziła Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego spółki Vantage Development S.A.

Aneks nr 1 przygotowany został w związku z przeprowadzoną transakcją zbycia przez Vantage Development S.A. 1% akcji w kapitale zakładowym House VD sp. z o.o. S.K.A. na rzecz IRE VD sp. z o.o. S.K.A., a następnie zbycia przez IRE VD sp. z o.o. S.K.A. w dniu 29 lutego 2012 roku 100% akcji w kapitale zakładowym House VD Sp. z o.o. S.K.A. Spółka w dniu 29 lutego 2012 roku dokonała zbycia ogółu praw i obowiązków komplementariusza spółki House VD sp. z o.o. S.K.A. – spółki VD sp. z o.o. na rzecz spółki IPD sp. z o.o. W efekcie tych transakcji spółka House VD Sp. z o.o. S.K.A. przestała należeć do Grupy Vantage Development.

W dniu 14 marca 2012 Spółka sporządziła Komunikat aktualizujący nr 2, związany ze zmianą terminu pierwszego notowania akcji spółki Vantage Development S.A. o jeden dzień roboczy, tj. z dnia 23 marca 2012 roku (piątek) na dzień 26 marca 2012 roku (poniedziałek).