Skonsolidowany raport półroczny GK Vantage Development za pierwsze półrocze 2015 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. zł

w tys. EUR

Dane finansowe dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development
za I półrocze 2015 roku

01.01.2015 – 30.06.2015

01.01.2014 – 30.06.2014

01.01.2015 – 30.06.2015

01.01.2014 – 30.06.2014

I.

Przychody ze sprzedaży

           20 455

           28 334

             4 948

             6 781

II.

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

             5 719

             5 733

             1 383

             1 372

III.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

                971

                287

                235

                  69

IV.

Zysk (strata) brutto

           (1 803)

           (1 834)

              (436)

              (439)

V.

Zysk (strata) netto

           (1 598)

           (1 156)

              (387)

              (277)

VI.

Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego

           (1 598)

           (1 156)

              (387)

              (277)

VII.

Podstawowy zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (w zł/ EUR)

             (0,03)

             (0,02)

             (0,01)

           (0,004)

 

 

 Stan na 30.06.2015 

 Stan na 31.12.2014 

 Stan na 30.06.2015 

 Stan na 31.12.2014 

VIII.

Kapitał własny

         323 230

         323 425

           77 062

           75 880

IX.

Zobowiązania długoterminowe

         219 835

         180 726

           52 412

           42 401

X.

Zobowiązania krótkoterminowe

           84 630

           45 073

           20 177

           10 575

XI.

Aktywa trwałe

         377 489

         390 982

           89 998

           91 730

XII.

Aktywa obrotowe

         250 206

         158 242

           59 653

           37 126

XIII.

Suma aktywów

         627 695

         549 224

         149 651

         128 856

XIV.

Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)

               5,18

               5,18

               1,23

               1,22

 

 

w tys. zł

w tys. EUR

Dane finansowe dotyczące skróconego sprawozdania finansowego Vantage Development S.A. za I półrocze 2015 roku

01.01.2015 – 30.06.2015

01.01.2014 – 30.06.2014

01.01.2015 – 30.06.2015

01.01.2014 – 30.06.2014

I.

Przychody ze sprzedaży

             3 939

             4 393

                953

             1 051

II.

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

           (1 067)

             1 434

              (258)

                343

III.

Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej

           (3 373)

              (539)

              (816)

              (129)

IV.

Zysk (strata) brutto

                586

                453

                142

                108

V.

Zysk (strata) netto

             3 594

                439

                869

                105

VI.

Podstawowy zysk (strata) netto na akcję
(w zł/ EUR)

             0,058

             0,007

             0,014

             0,002

 

 

 Stan na 30.06.2015 

 Stan na 31.12.2014 

 Stan na 30.06.2015 

 Stan na 31.12.2014 

VII.

Kapitał własny

         320 436

         316 732

           76 396

           74 310

VIII.

Zobowiązania długoterminowe

           99 894

           55 836

           23 816

           13 100

IX.

Zobowiązania krótkoterminowe

             3 998

           14 327

                953

             3 361

X.

Aktywa trwałe

         405 298

         375 876

           96 628

           88 186

XI.

Aktywa obrotowe

           19 030

           11 019

             4 537

             2 585

XII.

Suma aktywów

         424 328

         386 895

         101 165

           90 771

XIII.

Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)

               5,13

               5,07

               1,22

               1,19

 

 

 30.06.2015 

 31.12.2014 

kurs średni EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu

4,1944

4,2623

 

 

 01.01.2015 – 30.06.2015 

 01.01.2014 – 30.06.2014 

średni kurs EUR w okresie*

4,1341

4,1784

* Ustalony jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie

 

Strefa inwestora – najważniejsze informacje w jednym miejscu

Spółka Vantage Development to dobrze znany deweloper działający na terenie dwóch aglomeracji – wrocławskiej i warszawskiej. W obszarze naszych zainteresowań leży budownictwo mieszkaniowe i komercyjne. Jesteśmy przy tym jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm z branży deweloperskiej. Wyróżniają nas ponad 10 lat doświadczenia i doskonała znajomość potrzeb Klientów. Dzięki zaufaniu, jakim obdarzyły nas osoby poszukujące mieszkania lub powierzchni biurowej, możemy się nieustannie rozwijać. W 2012 roku spółka Vantage Development zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z tym faktem stworzyliśmy na firmowej stronie internetowej strefę inwestora – na bieżąco informujemy o wszystkich najważniejszych zmianach i danych finansowych. Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi notowaniami lub obligacjami, zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi powyżej informacjami.