Skonsolidowany raport półroczny GK Vantage Development za pierwsze półrocze 2016 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. zł

w tys. EUR

Dane finansowe dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za I półrocze 2016 roku

01.01.2016 – 30.06.2016

01.01.2015 – 30.06.2015

01.01.2016 – 30.06.2016

01.01.2015 – 30.06.2015

I.

Przychody ze sprzedaży

                  36 950

                  20 455

                     8 435

                     4 948

II.

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

                     9 186

                     5 719

                     2 097

                     1 383

III.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

                     4 544

                         971

                     1 037

                         235

IV.

Zysk (strata) brutto

                     1 274

                   (1 803)

                         291

                       (436)

V.

Zysk (strata) netto

                     2 739

                   (1 598)

                         625

                       (387)

VI.

Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego

                     2 739

                   (1 598)

                         625

                       (387)

VII.

Podstawowy zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (w zł/ EUR)

                       0,04

                     (0,03)

                       0,01

                     (0,01)

 

 

Stan na 30.06.2016

Stan na 31.12.2015

Stan na 30.06.2016

Stan na 31.12.2015

VIII.

Kapitał własny

               331 301

               337 438

                  74 862

                  79 183

IX.

Zobowiązania długoterminowe

               239 470

               260 746

                  54 111

                  61 186

X.

Zobowiązania krótkoterminowe

               115 919

                  33 956

                  26 194

                     7 968

XI.

Aktywa trwałe

               361 324

               411 435

                  81 646

                  96 547

XII.

Aktywa obrotowe

               325 366

               220 705

                  73 521

                  51 790

XIII.

Suma aktywów

               686 690

               632 140

               155 167

               148 337

XIV.

Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)

                       5,31

                       5,40

                       1,20

                       1,27

 

w tys. zł

w tys. EUR

Dane finansowe dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Vantage Development S.A. za I półrocze 2016 roku

01.01.2016 – 30.06.2016

01.01.2015 – 30.06.2015

01.01.2016 – 30.06.2016

01.01.2015 – 30.06.2015

I.

Przychody ze sprzedaży

                     7 133

                     3 939

                     1 628

                         953

II.

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

                         375

                   (1 067)

                            86

                       (258)

III.

Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej

                   (1 467)

                   (3 373)

                       (335)

                       (816)

IV.

Zysk (strata) brutto

                  13 619

                         586

                     3 109

                         142

V.

Zysk (strata) netto

                  10 551

                     3 594

                     2 409

                         869

VI.

Podstawowy zysk (strata) netto na akcję 
(w zł/ EUR)

                    0,169

                    0,058

                       0,04

                    0,014

 

 

Stan na 30.06.2016

Stan na 31.12.2015

Stan na 30.06.2016

Stan na 31.12.2015

VII.

Kapitał własny

               321 170

               318 736

                  72 573

                  74 794

VIII.

Zobowiązania długoterminowe

                  87 594

               158 215

                  19 793

                  37 127

IX.

Zobowiązania krótkoterminowe

                  43 238

                     4 493

                     9 771

                     1 054

X.

Aktywa trwałe

               438 995

               458 840

                  99 197

               107 671

XI.

Aktywa obrotowe

                  13 007

                  22 604

                     2 939

                     5 304

XII.

Suma aktywów

               452 002

               481 444

               102 136

               112 975

XIII.

Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)

                       5,14

                       5,10

                       1,16

                       1,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.06.2016

31.12.2015

 kurs średni EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu 

                 4,4255

                 4,2615

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2016 – 30.06.2016

01.01.2015 – 30.06.2015

 średni kurs EUR w okresie* 

                 4,3805

                 4,1341

* Ustalony jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie

Strefa inwestora – najważniejsze informacje w jednym miejscu

Spółka Vantage Development to dobrze znany deweloper działający na terenie dwóch aglomeracji – wrocławskiej i warszawskiej. W obszarze naszych zainteresowań leży budownictwo mieszkaniowe i komercyjne. Jesteśmy przy tym jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm z branży deweloperskiej. Wyróżniają nas ponad 10 lat doświadczenia i doskonała znajomość potrzeb Klientów. Dzięki zaufaniu, jakim obdarzyły nas osoby poszukujące mieszkania lub powierzchni biurowej, możemy się nieustannie rozwijać. W 2012 roku spółka Vantage Development zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z tym faktem stworzyliśmy na firmowej stronie internetowej strefę inwestora – na bieżąco informujemy o wszystkich najważniejszych zmianach i danych finansowych. Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi notowaniami lub obligacjami, zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi powyżej informacjami.