Skonsolidowany raport półroczny GK Vantage Development za pierwsze półrocze 2018 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
Dane finansowe dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za I półrocze 2018 roku 01.01.2018 – 30.06.2018 01.01.2017- 30.06.2017 01.01.2018 – 30.06.2018 01.01.2017 – 30.06.2017
Przychody ze sprzedaży         185 762   69 204  43 817               16 293
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży           44 893  18 494           10 589              4 354
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej          46 214          6 784        10 901          1 597
IV. Zysk (strata) brutto      43 773             4 128        10 325            972
V. Zysk (strata) netto         34 678           3 587         8 180             845
VI. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego       34 869          3 587        8 225              845
VII. Podstawowy zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (w zł/ EUR)    0,58       0,06       0,14      0,01
Stan na 30.06.2018 Stan na 31.12.2017 Stan na 30.06.2018 Stan na 31.12.2017
VIII. Kapitał własny         372 170      383 436         85 329        91 931
IX. Zobowiązania długoterminowe    326 455        328 922        74 848          78 861
X. Zobowiązania krótkoterminowe        242 132     208 513      55 514    49 993
XI. Aktywa trwałe      379 067     360 320         86 910         86 389
XII. Aktywa obrotowe         561 690     560 551        128 781       134 396
XIII. Suma aktywów       940 757     920 871     215 691          220 785
XIV. Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)                        5,86                        5,95                        1,34                        1,43
Dane finansowe dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Vantage Development S.A.
za I półrocze 2018 roku
01.01.2018 – 30.06.2018 01.01.2017- 30.06.2017 01.01.2018 – 30.06.2018 01.01.2017 – 30.06.2017
I. Przychody ze sprzedaży         10 676         10 899           2 518          2 566
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży    4 364        3 744             1 029           881
III. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej           1 418            420             334               99
IV. Zysk (strata) brutto        25 614           17 434             6 042         4 105
V. Zysk (strata) netto     24 207      15 930           5 710       3 751
VI. Podstawowy zysk (strata) netto na akcję
(w zł/ EUR)
      0,40            0,26 0,09 0,04
Stan na 30.06.2018 Stan na 31.12.2017 Stan na 30.06.2018 Stan na 31.12.2017
VII. Kapitał własny      313 974       329 795        71 986      79 070
VIII. Zobowiązania długoterminowe   153 196     141 707       35 124       33 975
IX. Zobowiązania krótkoterminowe     15 890      15 394          3 643         3 691
X. Aktywa trwałe   447 431      443 775        102 584    106 398
XI. Aktywa obrotowe          35 629       43 121       8 169     10 339
XII. Suma aktywów    483 060     486 896   110 753   116 736
XIII. Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)            5,21         5,47           1,19        1,31
30.06.2018 31.12.2017
 kurs średni EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu    4,3616    4,1709
01.01.2018 – 30.06.2018 01.01.2017 – 30.06.2017
 średni kurs EUR w okresie*      4,2395     4,2474
* Ustalony jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie

Strefa inwestora – najważniejsze informacje w jednym miejscu

Spółka Vantage Development to dobrze znany deweloper działający na terenie dwóch aglomeracji – wrocławskiej i warszawskiej. W obszarze naszych zainteresowań leży budownictwo mieszkaniowe i komercyjne. Jesteśmy przy tym jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm z branży deweloperskiej. Wyróżniają nas ponad 10 lat doświadczenia i doskonała znajomość potrzeb Klientów. Dzięki zaufaniu, jakim obdarzyły nas osoby poszukujące mieszkania lub powierzchni biurowej, możemy się nieustannie rozwijać. W 2012 roku spółka Vantage Development zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z tym faktem stworzyliśmy na firmowej stronie internetowej strefę inwestora – na bieżąco informujemy o wszystkich najważniejszych zmianach i danych finansowych. Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi notowaniami lub obligacjami, zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi powyżej informacjami.